SAC Gallery | S.A.C. Talk # 4 : มองมิติของประติมากรรมร่วมสมัยผ่านปรัชญาการออกแบบ
6017
post-template-default,single,single-post,postid-6017,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

S.A.C. Talk # 4 : มองมิติของประติมากรรมร่วมสมัยผ่านปรัชญาการออกแบบ

กิจกรรมเสวนา S.A.C. Talk: มองมิติของประติมากรรมร่วมสมัยผ่านปรัชญาการออกแบบ

โดย ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร

ดำเนินรายการ โดย ชล เจนประภาพันธ์

วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น.

______________________________

 

ในช่วงเวลาของศิลปะร่วมสมัยไทยตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 ( พ.ศ. 2534 – 2543) ชื่อของ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ คือศิลปินที่โดดเด่นอยู่บนเส้นทางของประติมากรรมไทยร่วมสมัย ด้วยการเป็นนักทดลอง ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการแสดงออกทางด้านประติมากรรมที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงเงื่อนไขของพื้นที่และรูปทรง

 

กิจกรรมเสวนาครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้จัดนิทรรศการขนาดเล็กที่จะนำเสนอผลงานแบบร่างผลงานที่หาชมได้ยากของธวัชชัย ร่วมพูดคุยถึงกระบวนการการสร้างสรรค์และการพัฒนาผลงานของศิลปิน นอกจากนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร อาจารย์ประจำสาขาออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมวงเสวนาไขปริศนาในประติมากรรมของธวัชชัย ผ่านวิธีคิดของนักออกแบบและปรัชญาของการออกแบบงาน 3 มิติในประวัติศาสตร์

 

วิทยากรทั้งสองท่านจะร่วมถกเพื่อเปิดประตูบานใหม่ให้กับแวดวงการออกแบบและศิลปะร่วมสมัย ทั้งในกระบวนการศึกษา และการทำงานในฐานะนักออกแบบและศิลปินอาชีพ โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. ที่ อุโมงค์ ปาร์ค(ข้างวัดอุโมงค์) จ.เชียงใหม่ และนิทรรศการขนาดเล็กจะจัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ 10 -20 ธันวาคม 2561

 

– กำหนดลงทะเบียนเวลา 10:00 น.

– สำรองที่นั่ง โทร. 094-9279964

– สถานที่ : อุโมงค์ ปาร์ค(ข้างวัดอุโมงค์) ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200  แผนที่

 

######################

 

ประวัติวิทยากร

 

ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์

จบการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 2536 และปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2544 ธวัชชัย เคยได้รับรางวัลสำคัญๆ เช่น รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในปี 2536 รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม OSAKA Triennale Bureau ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2538 รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15 ในปี 2558 และได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานใน The 21st Biennale of Sydney ในปี 2561 เป็นต้น

ผลงานประติมากรรมของธวัชชัย ว่าด้วยการสร้างรูปลักษณ์จำลองสามมิติจากการรับรู้ด้วยผัสสะ ด้วยการผสมข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นและเชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆ เช่นทัศนียวิทยา คณิตศาสตร์ ผสมผสานกับกระบวนการเชิงช่าง ปัจจุบันธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ พำนักและทำงานในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

################

 

ประวัติวิทยากร

 

อาจารย์ ดร. สุมนัสยา โวหาร

จบการศึกษาระดับศิลปศาสตร์บัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2543, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปี 2548 และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2558 สุมนัสยา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้เข้ารอบในการประกวด Lexus Design Award 2561 และยังมีผลงานทางวิชาการในหนังสือ Crafts: a contemporary anthology for tomorrow’s craftsmanship ในบทความ “Lacquer: Variable Appreciation” ในปีเดียวกัน นอกจากนี้สุมนัสยายังศึกษางานรักในภูมิภาคเอเชียอย่างลึกซึ้งและได้รับทุนค้นคว้าอย่างต่อเนื่องทั้งจาก Takashi Industrial and Economic Research Foundation ในปี 2560 และ Urushi and Japanese Crafts Research Scholarship โดย Hitachi Foundation ประเทศญี่ปุ่นในปี 2559

ผลงานหัตถกรรมรักของสุมนัสยา กอปรขึ้นจากความเข้าใจบริบทของงานรักอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ความเป็นมาและตีความใหม่จากแนวคิดด้านการออกแบบบนความร่วมสมัย ประสบการณ์ที่สั่งสมและการมองเห็นความเป็นไปได้ในการเลือกใช้วัสดุใหม่ๆ ทำให้ผลงานของสุมนัสยาสะท้อนคุณค่าทั้งทางวิชาการและการออกแบบเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง ปัจจุบันสุมนัสยาพำนักและเป็นอาจารย์ประจำสาขาการออกแบบ ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่