SAC Gallery | Conservation Lab
13414
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13414,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-ssbd design,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Conservation Lab

SAC Conservation Lab

“We preserve your legacy”

SAC Conservation Lab ให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว เราพร้อมที่จะดูแลคอลเลคชั่นของคุณให้แข็งแรงและปลอดภัยจากความเสียหายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอลเลคชั่นงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย หรือ วัตถุสะสมต่างๆ ทั้งวัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วย หรือวัตถุสะสมต่างๆ แสตมป์ เหรียญ ฯลฯ

โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เพื่อป้องกันดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ ชะลอการชำรุดและสร้างความแข็งแรงให้กับวัตถุโดยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทีมงานอนุรักษ์มืออาชีพ

คอลเลคชั่นของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากทีมงานนักอนุรักษ์ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะ
จึงสามารถให้บริการตั้งแต่การอนุรักษ์ขั้นพื้นฐานและการอนุรักษ์ขั้นสูง

ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค

ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์

ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขานิวเคลียร์เทคโนโลยีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมระดับนานาชาติหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคอาเซียน ไม่น้อยกว่า 200 หลักสูตร และเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอีกหลายองค์กร

ดร.จิราภรณ์ เกษียณอายุราชการจากกรมศิลปากรในปี พ.ศ. 2551 หลงั จากปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์มาเป็นเวลา 36 ปี หลังจากนันยังคงถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยการทําหน้าที่ ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม และสาขาวิชา ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังได้เขียนตําราและบทความทั้งใน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ด้วยความสําเร็จอันเป็นที่ประจักษ์นี้ ในปีพ.ศ.2561 ดร.จิราภรณ์ ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัชรพร เนียมสร้อย

นักอนุรักษ์

พัชรพร เนียมสร้อย สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ โบราณคดี และปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม มหาวิทยาวิทยาลัยศิลปากร และผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตรพิพิธภัณฑสถานวิทยา (ปีทีQ 14) ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์และการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ ดร.จิราภรณ์ อรัณยะนาค ผู้เชีQยวชาญด้านการอนุรักษ์

ด้านประสบการณ์ทํางาน ในปี พ.ศ. 2556-2563 ปฏิบัติในตําแหน่งผู้ประสานงานและผู้จัดการโครงการ นิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นนักอนุรักษ์ประจํา SAC Conservation Lab โดย SAC Gallery

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคอลเลคชั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ทุกขั้นตอนการดูแลรักษา นอกจากจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการลดอันตรายที่จะเกิดในอนาคตอีกด้วย

คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

SAC ให้ความสำคัญของการดูแลรักษาคอลเลคชั่น ผลงานศิลปะ วัตถุชิ้นสำคัญต่างๆ ทั้งด้านมูลค่าหรือมีคุณค่าทางจิตใจเพื่อทำหน้าที่ส่งต่อ “มรดกทางวัฒนธรรม” เหล่านี้ต่อไปอย่างยาวนาน

นอกจากบริการอนุรักษ์ซ่อมแซมแล้ว เรายังให้บริการด้านการอนุรักษ์เชิงป้องกันสำหรับการเก็บรักษาในคลัง วางแผนปรับปรุงวิธีการจัดเก็บและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในคลัง การจัดทำบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดเก็บและการเคลื่อนย้าย วิธีการติดตั้งงานและการจัดแสดงวัตถุ เพื่อเสริมความแข็งแรงและให้วัตถุมีอายุยืนยาวที่สุด

ค่าบริการในการดูแลคอลเลคชั่นศิลปะและวัตถุสะสมที่มีคุณค่า เริ่มต้น 2,500 บาท โดยการประเมินสภาพ สำรวจอาการ และความเสียหาย เพื่อวางแผนการดูแลรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด (ค่าบริการแตกต่างไปตามกันไปตามความซับซ้อนของขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ และระยะเวลาในการอนุรักษ์ซ่อมแซม)

สนใจในบริการ SAC Conservation Lab หรือปรึกษาเพิ่มเติม

โทร: 02 258 5580 ต่อ 401

อีเมล: patcharaporn@sac.gallery

Line Official: @sacbangkok